15900209494259
Global çotgasyz DC motor bazary 2028-nji ýyla çenli takmynan 25 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar
21-10-13

Çotgasyz hereketlendirijiniň we çotganyň hereketlendirijisiniň titremeginiň on sebäbi

1, rotor, birikdiriji, birikdirme, geçiriji tigir (tormoz tigir) deňsizlige sebäp boldy.
2, esasy goldaw ýumşak, obli düwmeler, pin şowsuzlygy, rotoryň baglanyşygy berk däl bolsa, aýlanýan bölegiň deňsizligine sebäp bolar.
3. Baglanyş böleginiň gysgaldylmagy ýalňyş, merkezi çyzyk tötänlik däl we merkezleşdirme nädogry. Bu näsazlyk, esasan, gurnama işinde erbet we nädogry gurnama sebäpli ýüze çykýar.
4. Baglanyş böleginiň merkezi çyzygy kokosidensiýa bolup, sowuk ýagdaýynda yzygiderli bolýar, ýöne belli bir wagtlap ylgandan soň, rotoryň düýbüniň we binýadynyň deformasiýasy sebäpli merkezi çyzyk ýok edilýär, şeýlelik bilen titremäni döredýär.
5. Dwigatel bilen birikdirilen dişli we birikdirme nädogry, dişli dişlemek pes, diş köýnegi çynlakaý, tigir ýagy pes, birikdirilen we ýalňyş ýerleşdirilen, diş birikdirilişiniň diş görnüşi, diş aralygy ýalňyş, boşluk gaty uly ýa-da köýnek çynlakaý, belli bir titremä sebäp bolar.
6, hereketlendirijiniň özi gurluşdaky kemçilikler, journalurnal ellipsi, egilme şaft, mil we gyrymsy agaçlary arassalamak gaty uly ýa-da gaty kiçi, oturgyç, binýat plastinka, binýadyň bir bölegi we hatda tutuş motor gurnama binýadynyň berkligi hem ýeterlik däl.
7, hereketlendirijiniň we esasy plastinanyň arasynda meseläniň gurulmagy berk berkidilmedi, aşaky bolt boşadylýar, podşipnik bilen binanyň arasynda boş.
8. Mil bilen podşipnik gyrymsy aralygyndaky arassalamak gaty uly ýa-da gaty kiçi, bu diňe bir titremä sebäp bolman, eýsem adaty gyrymsylyga we rulman gyrymsylygynyň temperaturasyna hem sebäp bolup biler.
9, hereketlendirijiniň süýrüji fanaty, nasosyň titremesi ýaly hereketlendirijiniň süýrüji ýük geçirijisi titremesi motoryň titremegine sebäp bolýar.
10, motorly stator sim geçiriş säwligi, asynkron motorly rotorly egrem-bugram gysga zynjyr, sinhron hereketlendiriji tolgundyryjy aýlawly gysga zynjyr, sinhron hereketlendiriji tolgundyryjy rulon birikmesi ýalňyşlygy, kapot asynkron motor rotory döwülen bar, rotoryň ýadro deformasiýasynyň deň bolmazlygy sebäpli dörän rotor ýadrosy, yrgyldylara sebäp bolýan howa boşlugynyň akymynyň deňsizligine sebäp bolýar.

JIUYUAN kiçi çotgasyz DC hereketlendirijileri, çotga DC hereketlendirijisi, kiçi sinhron hereketlendiriji barada tehnologiki täzelikleri talap edýär. Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Öý

önümleri

hakda

habarlaşyň