15900209494259
 • Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy barada gysgaça maglumat Awgust-04-21
  Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagynyň gysgaça girizilmegi Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy (çotgasyz hereketlendiriji / çotgaly motor / sinhron hereketlendirijini hem goşmak bilen): hereketlendirijiniň bahalandyrylan temperaturasynyň ýokarlanmagy, dizaýn edilen daşky gurşaw temperaturasynda hereketlendirijiniň iň ýokary rugsat berilýän temperaturasynyň ýokarlanmagyny aňladýar (. ..
  Koprak oka
 • Çotgasyz hereketlendiriji çalyşýarmy ýa-da göni tok Iýul-14-21
  Çotgasyz hereketlendirijileriň aýratynlyklary, DC hereketlendirijileriniň daşarky aýratynlyklary bolan ähli hereketlendirijileriň elektron aragatnaşygy kabul etmegidir, köpçülikleýin çotgasyz hereketlendirijiler diýilýär. Çotgasyz hereketlendirijiniň peýda bolmagy sebäpli, AC we DC tizligini sazlamak ulgamynyň arasyndaky berk araçäk ...
  Koprak oka
 • CNC öwrüm bölekleri üçin haýsy takyklyga ýetip bolar? Iýul-13-21
  CNC öwrüm bölekleri bilen haýsy takyklyga ýetip bolar? Iş bölegi aýlanýar we öwrüm guraly tekizliginde göni çyzykda ýa-da egrilikde hereket edýär. Törmek, adatça, içki we daşarky silindr görnüşini, ahyrky ýüzüni, konus görnüşini, üstüni emele getirýän we ...
  Koprak oka
 • Näme üçin gap-gaçlary el bilen ýuwmaýarsyňyz? Bu, köp adamyň gap-gaç ýuwýan maşynlar baradaky iň uly ýalňyş pikiridir Iýun-22-21
  Näme üçin gap-gaçlary el bilen ýuwmaýarsyňyz? Bu, köpleriň gap-gaç ýuwýan maşynlar baradaky iň uly ýalňyş düşünjesidir. Gap-gaç ýuwýan maşyn arassa bolmasa, el bilen ýuwmak has gowudyr. Bu, köpleriň gap-gaç ýuwýan maşynlar baradaky iň uly ýalňyş düşünjesidir. . Aslynda dishwa ...
  Koprak oka
 • Näme üçin mehaniki in engineeringenerçilik çyzgylary gök reňkde? Iýun-16-21
  Näme üçin mehaniki in engineeringenerçilik çyzgylary gök reňkde? Näme üçin in engineeringenerçilik çyzgylary we mehaniki çyzgylar gök reňkde? Meýilnama adalgasynyň nireden gelendigini bilýän bolsaňyz gerek. Aslynda, bu çyzgylaryň gök bolmagynyň sebäbi, çekilen görnüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu çyzgylar çyzylmaýar ýa-da çap edilmeýär. .
  Koprak oka
 • Motoryň başlangyç wagtyny we aralyk wagtyny sazlamak Iýun-10-21
  Motoryň başlangyç wagtlaryny we aralyk wagtyny kadalaşdyrmak A. Adaty ýagdaýlarda, tüýdük kapas motoryna sowuk ýagdaýda iki gezek başlamaga rugsat berilýär we her gezek aralyk 5 minutdan az bolmaly däldir. Yssy ýagdaýda bir gezek başlamaga rugsat berilýär; Sowuk ýa-da yssy ýagdaýda bolsun ...
  Koprak oka
 • AC çotgasyz hereketlendiriji we AC çotgaly hereketlendiriji üçin algoritm Iýun-01-21
  AC çotgasyz hereketlendiriji we AC çotgaly motor üçin algoritm Skalar dolandyryşy Skalar dolandyryşy (ýa-da V / Hz dolandyryş) görkezme motorynyň tizligini dolandyrmagyň ýönekeý usulydyr Buýruk motorynyň durnukly modeli esasan tehnologiýany almak üçin ulanylýar, şonuň üçin wagtlaýyn öndürijilik po ...
  Koprak oka
 • BLDC çotgasyz DC hereketlendirijileri üçin umumy motor dolandyryş algoritmleri Maý-27-21
  BLDC çotgasyz DC hereketlendirijileri üçin umumy hereketlendiriji dolandyryş algoritmleri Çotgasyz DC hereketlendirijileri öz-özünden geçýär (öz-özüne ugrukdyrmak), şonuň üçin dolandyrmak has çylşyrymly. BLDC motor dolandyryşy rotoryň ýagdaýyna we motory düzetmek we dolandyrmak mehanizmine düşünmegi talap edýär. For ...
  Koprak oka
 • Motor polýuslarynyň sany näçe we polýuslaryň sanyny nädip bölmeli? Maý-14-21
  Motor polýuslarynyň sany näçe we polýuslaryň sanyny nädip bölmeli? Motordaky polýuslaryň sany, hereketlendirijiniň her tapgyrynda magnit polýuslarynyň sanydyr. Polýuslaryň sany motoryň tizligine laýyk gelýär. 2 polýus tizligi takmynan 3000 RPM, 4 polýus tizligi 1500 RPM, we ...
  Koprak oka
 • Hemişelik magnit hereketlendirijilerinde köplenç ulanylýan magnit materiallary haýsylar? Maý-07-21
  Hemişelik magnit hereketlendirijilerinde köplenç ulanylýan magnit materiallary haýsylar? Motorda köplenç ulanylýan hemişelik magnit materiallaryna süzülen magnitler we baglanyşyk magnitleri girýär, esasy görnüşleri alýumin-nikel-kobalt, ferrit, samarium kobalt, NdFeB we ş.m. Alnico: Alnico hemişelik magnit materiýasy ...
  Koprak oka
 • Alýumin hereketlendirijisi guýma demir hereketlendirijisinden tapawutlanýar 29-21-nji aprel
  Alýumin hereketlendirijisi çoýun demir hereketlendirijisinden tapawutlanýar Alýumin hereketlendirijisini ýa-da çoýun demir hereketlendirijisini ulanmak barada karar berip bilmeseňiz, iki materialyň arasyndaky tapawuda göz aýlalyň. Alýumin gabygynyň hereketlendirijisi: ulanylýan material alýumin, artykmaçlyklary ýeňil agram, gowy ýylylyk paýlanyşy ...
  Koprak oka
 • Motor gidroizolýasiýasynyň iň ýaýran we täsirli usuly Apr-21-21
  DC çotgasyz hereketlendirijileriniň motorly gidroizolýasiýasynyň iň ýaýran we täsirli usuly, umumy senagat standarty bolan deňiz düýbünden 30 futa çenli işleýän şu günki suw geçirmeýän kiçijik çotgasyz hereketlendirijiler, üýtgedilen adaty hereketlendirijiler däl-de, “suw geçirmeýän” diýlip atlandyrylýar, ýöne ...
  Koprak oka
 • DC çotgasyz hereketlendirijiniň hemişelik güýç tizligini sazlamak tertibi Apr-15-21
  DC çotgasyz hereketlendirijiniň hemişelik kuwwat tizligini sazlamak tertibi Gowşak magnit tizligini kadalaşdyrmak diýlip atlandyrylýarmy, bu tizligi kadalaşdyrmagyň bu usuly, düýp goşmaça tork tizligini kadalaşdyrmak tertibi, esasanam käbir ýagdaýlar, giň tizligiň zerurlygy; käbir gan ýaly düzgünleşdirmek ...
  Koprak oka
 • Dürli hereketlendirijiler üçin zerur magnitleşdiriji polýuslaryň sany Apr-07-21
  Dürli hereketlendirijiler üçin zerur magnitleşdiriji polýuslaryň sany Ilki magn magnitleşmegiň görnüşleri barada gürleşýäris: A. Magnit halkanyň daşky zarýady, ýagny magnit halkasynyň daşky ýüzi, umuman, magnit polýuslary bilen doldurylýar m rotory üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Magnit materiallar üçin mikro DC hereketlendirijileriniň we ownuk çotgasyz DC hereketlendirijileriniň talaplary Mart-29-21
  Mikro DC hereketlendirijileriniň we magnit materiallary üçin kiçijik çotgasyz DC hereketlendirijileriniň talaplary Iki mikro DC hereketlendirijisi we kiçi çotgasyz DC hereketlendirijileri magnit plitkalary ýa-da magnit halkalary ulanýarlar, ýöne olaryň arasyndaky esasy tapawut dürli magnitleşme talaplarydyr. Magnitizasiýa tolkun formasynda, edip bileris. ..
  Koprak oka
 • Çotgasyz DC hereketlendirijisiniň häzirki ýagdaýy Mart-22-21
  Çotgasyz DC hereketlendirijisiniň häzirki ýagdaýy Çotgasyz DC hereketlendirijisi (BLDCM) çotgasyz DC hereketlendirijisi esasynda işlenip düzüldi, ýöne hereketlendiriji tok takyk AC; Çotgasyz DC hereketlendirijisini çotgasyz hereketlendirijä we çotgasyz pursat motoryna bölüp bolar. Umuman, çotgasyz hereketlendiriji tok iki ...
  Koprak oka
1234 Indiki> >> Sahypa 1/4

Öý

önümleri

hakda

habarlaşyň