15900209494259
Global çotgasyz DC motor bazary 2028-nji ýyla çenli takmynan 25 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar
21-08-11

Mis energiýa tygşytlaýan motor önümçiliginde nähili rol oýnaýar?

Täze awtoulag tehnologiýalaryny ösdürmek barada aýdylanda, mis hereketlendirijiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin zerurdyr we adaty induksiýa hereketlendirijileri, egrem-bugramlarda has ýokary mis, ýokary derejeli polat ýadro, podşipnikler we izolýasiýa we sowadyjy fan dizaýnynyň gowulaşmagy bilen netijeliligiň ep-esli gowulaşmagyny talap edýär. motor hereketiniň has ýokary netijeliligini gözlemek täze motor tehnologiýalaryna we induksiýa hereketlendirijilerinden has ýokary dizaýnlara sebäp boldy, mis bu täze tehnologiýalaryň merkezine öwrüldi.

Hemişelik magnit hereketlendirijisi
Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (PMSM) senagat hereketlendirijileriniň hereketlendirijisinde has köp ulanyldy. Hemişelik magnit motor tehnologiýasy rotor elementlerini seýrek toprak alýumin çybyklaryndan öndürilen güýçli hemişelik magnitler bilen çalyşdy. Hemişelik magnitler ýerüsti gurnama we içerki gurnama bölünýär. Hemişelik magnit hereketlendirijisiniň statory adaty mis ýara hereketlendirijisine gaty meňzeýär. Motordaky rotor üýtgeşik, rotor listine ýa-da hasanyň üstünde hemişelik magnitler ýerleşdirilen. Hemişelik magnitli hereketlendiriji, edil şonuň ýaly bahalandyrylan AC induksiýa hereketlendirijisinden az mis ulanýar, ýöne netijeliligi üçin misiň üstünde işleýär.

PERMANENT magnit hereketlendirijileriniň artykmaçlyklary: ajaýyp tork tizligi egrisi, ajaýyp dinamiki jogap, ýokary netijelilik we ygtybarlylyk, pes hyzmat, uzak hyzmat ediş möhleti, pes ses, ýokary tizlik ukyby, ýokary tork / ses gatnaşygy ýa-da ýokary güýç dykyzlygy.Kons: costokary çykdajy, üýtgeýän tizlikli hereketlendirijilere, seýrek ýer materiallarynyň durnuklylygyna zerurlyk.

Mis simiň sany we görnüşi, göçürilen göwünsiz hereketlendirijiniň dizaýnynda möhümdir, bu ýerde rulonyň her öwrümi birleşdirilen göwünsiz hereketlendirijiniň dizaýnynyň rugsat berýän uly stator ýerlerini doldurmaga kömek edýär. we hereketlendiriji, adatça, alýumin ýaly alternatiw materiallara garanyňda has pes garşylygy bolan 100% mis bilen ýaralanýar. Az sargy garşylygy az galyndy ýylylygyna öwrülýär, şeýlelik bilen energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrýar we hereketlendirijiniň işleýiş temperaturasyny peseltmek üçin peýdalydyr.
Zerur bolanda, üýtgedilen göwünsiz hereketlendirijiler mis simden ýa-da Litz siminden ýasalan rulony ulanýarlar. Bobin birleşdirilen gönüburçluga bükülen köp sanly mis simlerden ýasalýar. Bu geçirijini ulanyp, geçirijini geçirip bolýar, şeýlelik bilen tokyň daşyna geçmegine sebäp bolýan deri täsirini peseldip bolýar. geçiriji, geçirijiniň garşylygyny netijeli ýokarlandyrýar.

Geçirilen göwünsiz hereketlendirijiniň peýdalary: ýokary netijelilik, esasanam giň ýük aralygynda, ýokary tork we ýokary tizlik, ajaýyp hemişelik güýç tizligi aýratynlyklary, ýokary ygtybarlylyk we uzak ömür, ýönekeý we ygtybarly gurluşyk, ýokary güýç dykyzlygy.
Adetmezçilikleri: Ripple tork, ýokary yrgyldy reýtingi, üýtgeýän tizlik sürüjisine zerurlyk, ses, PERMANENT magnit hereketlendirijilerinden birneme pes.
Mis rotorly hereketlendiriji
Mis rotorly motor tehnologiýasynyň täzeligi, pes woltly motor bazarynda ýokary energiýa netijeliligine bolan islegden gelip çykýar, adaty örtükli alýumin rotor dizaýny bilen kanagatlandyryp bolmaýar. Aýak yzyny saklamak bilen netijeliligi ýokarlandyrmak üçin täze mis rotor tehnologiýasyny ulanmak Adaty alýumin rotor dizaýnlary diňe bir täze programmalar üçin däl, eýsem gaýtadan işlemek üçin hem möhümdir. Bu täze tehnologiýany ösdürmek üçin awtoulag pudagy rotorlary täzeden dizaýn etdi, esasanam çylşyrymly rotor guýma prosesleriniň dizaýny we ösüşi. Adaty alýumin rotor bilen deňeşdirilende netijeliligiň ýokarlanmagy dizaýnlar dizaýn we ösüş üçin uly maýa goýumlaryny esaslandyrýar. Alýumin tehnologiýasyny ulanyp, gaty mis rotorlaryň guýulmagy adaty energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende deň ölçegdäki hereketlendirijilerde has ýokary netijelilik berýär.

Netije
Hemişelik magnit, üýtgedilen göwünsizlik we mis rotor induksiýa hereketlendirijileri, bu motor tehnologiýalarynyň hersini özboluşly usulda has täsirli, has ygtybarly hereketlendirijiler öndürmek üçin mis dizaýnlaryna daýanýar. Rotorlarynda güýçli hemişelik magnitli hemişelik magnit hereketlendirijileri, güýji bilen islegsiz hereketlendirijiler elektron wyklýuçateller we olaryň dykyz mis statorlary we rotorlary, hem-de tok garşylygy peselýän sowuk işleýän rotorly mis rotorly hereketlendirijiler, hemmesi energiýa tygşytlaýyş maksatlaryna ýetmek we öndürijiligi gowulandyrmak üçin mümkinçilikleri hödürleýär. Misiň, kommutasiýa tehnologiýasynyň we hemişelik magnitleriň innowasiýa ulanylyşy arkaly häzirki motor dizaýnlar, netijeliligini we amaly aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin başga-da köp usuldan saýlap biler.

Öý

önümleri

hakda

habarlaşyň