15900209494259

JIUYUAN 1997-nji ýylda Hytaýda dünýä belli zawod we ýokary tehnologiýaly sebit bolan Dongguan şäherinde ýerleşýär. Gözleg we gözleg işlerine we çotgasyz DC hereketlendirijisine, çotga DC motoryna, sinhron hereketlendirijisine, sowadyjy fan , barlag termometrine, öý enjamlary üçin CNC işleýiş böleklerine üns berýäris.

1997-nji ýyldan bäri

JIUYUAN pol fanaty, fasia ýaragy, el sowadyjy fanat, peç, howa nasosy, pilotsyz howa, arassalaýjy, mikrotolkunly peç, kir ýuwýan maşyn, howa guradyjy, mehaniki gapy gulpy we beýleki käbir enjamlar üçin ulanylýan motor we sowadyjy fanaty döretdi.

Highokary netijeliligi we iň ýokary hilli kepillendirmek üçin JIUYUAN 2015 ~ 2019-njy ýyllarda motor we sowadyjy janköýer öndürmek üçin awtomatiki önümçilik liniýasyny we awtomatiki barlag liniýasyny döretdi.

Motorymyzyň UL, TUV we 3C şahadatnamasy bar.

Synag we kabul ediş enjamy ýaly temperatura datçigimiz peç, mikrotolkun, çörek maşynlary we ş.m. üçin ulanylýar. Temperatura datçiginiň ýyllyk önümçiligi her ýyl 10 milliondan geçýär. Peç kabul edijisi ABŞ-da we Hytaýda patentine eýe.

2004

JIUYUAN 2004-nji ýylda motor gözlegini goldamak üçin CNC işleýiş ussahanasyny gurdy we CNC işini elektron masştabyna, kamera, datçik, robot, nebit guýusy, awtomatiki enjamlar we ş.m. giňeltdi.Poslamaýan polatdan CNC işlenen bölekleri, bürünç CNC işleýiş böleklerini we alýumin CNC işleýiş böleklerini öndürmekde uly tejribelerimiz bar we anodlaşdyrylan, nikel bilen örtülen, Zn örtükli we hrom örtükli görnüşi saýlap bilersiňiz.

CNC ussahanamyzda 20 toplum 4 okly CNC maşynlary, 12 toplum 3 okly CNC maşynlary, 18 toplum buraw maşynlary we 10 toplum torna maşynlary bar. CNC bölekleriniň satuw mukdary bolsa her ýyl 50 million dollardan geçýär we ösmegini dowam etdirýär.

/factory/

2016

Çalt ösýän işimiziň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin JIUYUAN senagat zolagyny satyn aldy we 2016-njy ýylda zawod, ofis we işgärler umumy ýaşaýyş jaýy üçin ulanylýan iki binany gurdy.

15900208701785

2020
2019-njy ýylda Hytaýda daşky gurşawa bolan talap has berk we daşky gurşawy goramak enjamlarynyň köp çykdajylary sebäpli anodlaşdyrylan kompaniýa ýaşap bilmedi. JIUYUAN anodlaşdyrylan zawod gurmak barada uly karar berdi we müşderilerimiz üçin ýokary hilli önüm öndürip biljekdigimize ynandyrmak üçin 2020-nji ýylyň fewral aýynda täze zawodymyz üçin ajaýyp inersenerleri we tehnologiýa işgärlerini işe aldy.

20200928133954_37654

JIUYUAN-da plastmassa bölekleri ussahanasy we möhür basýan ussahanalar bar.

cof
20200928135822_97931

JIUYUAN hil we standart dolandyryşy kepillendirmek üçin ISO 9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy we ERP ulgamyny berk ornaşdyrýar.

Önümlerimiz ABŞ, Kanada, Saud Arabystany , Italiýa, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Polşa, Günorta Koreýa, Angliýa, Awstraliýa, Gollandiýa, Russiýa, Şri-Lanka we Japanaponiýa we ş.m. eksport edilýär.

Innowasiýa, hünärmen we ynamdar öndüriji hökmünde JIUYUAN hemişe içerde we daşary ýurtda abraý gazandyrýar. Çalt jogap berýäris we oýlanyşykly hyzmat edýäris. Kompaniýamyzda bitewilige we hiline ýokary baha berýäris we iň ösen tehnologiýa eýe.

Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz! Biz elmydama siziň hyzmatyňyzda!

Öý

önümleri

hakda

habarlaşyň